Kontorikaebuste menetlus

Law & More hindab klientide rahulolu. Meie ettevõte teeb kõik endast oleneva, et olla teie teenistuses. Sellegipoolest võib juhtuda, et olete rahul meie teenuste teatud aspektiga. Allpool leiate toimingu, mida sellisel juhul saate võtta.

Juhul, kui olete rahul loovutamislepingu sõlmimise ja rakendamise, meie teenuste kvaliteedi või arve summa osas, palutakse teil esitada vastuväited kõigepealt oma advokaadile. Võite võtta ühendust ka meie ettevõtte hr TGLM Meevis'ega. Meie ettevõte tegeleb kaebusega meie kontorikaebuste menetluses kirjeldatud korras.

Leiame teiega nõu pidades võimalikult kiiresti lahenduse tõstatatud probleemile. Kinnitame sellise lahenduse alati kirjalikult. Võite oodata, et saame teie kaebusele 4 nädala jooksul kirjalikult vastuse. Juhul kui peame sellest terminist kõrvale kalduma, teavitame teid sellest aegsasti ja nimetame kõrvalekalde põhjuse ning tähtaja, mille jooksul võite oodata meilt reaktsiooni.

Artikkel 1 Mõisted

Selles kaebuste menetlemise menetluses on allpool esitatud mõistetel järgmine tähendus:

kaebus: mis tahes kirjalik avaldus kliendi või tema nimel advokaadi või tema vastutusel töötava (te) isiku (te) suhtes rahulolematuse kohta seoses klienditeeninduse osutamise või täitmisega kutseteenuste osutamiseks (overeenkomst van opdracht), osutatud teenuste kvaliteeti või nende eest makstud summat, välja arvatud kaebus Madalmaade advokaadikutse seaduse (4) lõike XNUMX tähendusesAdvocatenwet);

kaebuse esitaja: klient või tema esindaja kaebust esitades;

kaebuste ametnik: advokaat, kellele on ette nähtud kaebuse menetlemine, algselt hr TGLM Meevis.

Artikkel 2 Kohaldamisala

2.1 Seda kaebuste esitamise korda kohaldatakse iga töölepingu suhtes, mida osutab Law & More BV oma klientidele.

2.2 See on iga juristi kohustus Law & More BV menetleb kõiki kaebusi vastavalt sellele kaebuste esitamise korrale.

Artikkel 3 Eesmärgid

Selle kaebuste esitamise korra eesmärk on:

  • kehtestada kord, mille abil saab klientide kaebusi lahendada lahendustele orienteeritud viisil ja mõistliku aja jooksul;
  • kehtestada protseduur kliendi kaebuse põhjuse tuvastamiseks;
  • säilitada ja parandada olemasolevaid kliendisuhteid, käsitledes kaebusi nõuetekohaselt;
  • edendada kaebustele reageerimist kliendikeskselt;
  • parandada teenuste kvaliteeti kaebuste lahendamise ja analüüsimisega.

Artikkel 4 Teave teenuse osutamise alustamisel

4.1 See kaebuste esitamise kord on avalikustatud. Kõigis kliendiga seotud kihlveokirjades tuleb klienti teavitada kaebuste menetluse olemasolust ja seda protseduuri pakutavate teenuste suhtes.

4.2 Töövõtu tüüptingimused (Tingimused), mis kehtivad kliendi töövõtu korral (ka kliendiga seotud töövõtukirja alusel), peab tuvastama selle sõltumatu osapoole või asutuse, kellele saab kaebuse saamiseks esitada kaebuse, mida ei ole selle kaebuste menetluse kohaselt lahendatud siduvat otsust.

4.3 Kaebused käesoleva kaebuste esitamise korra artikli 1 tähenduses, mida ei lahendatud pärast nende menetlemist vastavalt sellele kaebuste menetlusele, võib esitada vaidluskomitee advokaadibüroole (Geschillencommissie Advocatuur).

Artikkel 5 Sisemine kaebuste esitamise kord

5.1 Kui klient pöördub kontorisse kaebusega seoses talle antud juhistega Law & More BV., Edastatakse kaebus kaebuste lahendamise eest vastutavale ametnikule.

5.2 Kaebuste eest vastutav ametnik teavitab kaebuse esitajat kaebuse esitamisest ning annab kaebuse esitajale ja isikule, kelle vastu kaebus on esitatud, võimaluse kaebust selgitada.

5.3 Isik, kelle vastu on kaebus esitatud, püüab probleemi lahendada koos vastava kliendiga, olenemata sellest, kas kaebuste lahendamise eest vastutav ametnik sekkub või mitte.

5.4. Kaebuste lahendamise eest vastutav ametnik lahendab kaebuse nelja nädala jooksul pärast kaebuse saamist või teatab kaebuse esitajale, põhjendades seda, sellest tähtajast kõrvalekaldumisega, märkides tähtaja, mille jooksul tuleb kaebuse kohta arvamus anda.

5.5 Kaebuste eest vastutav ametnik teavitab kaebuse esitajat ja isikut, kelle vastu on kaebus esitatud, kirjalikult arvamusest kaebuse sisu kohta, kas koos soovitustega või ilma.

5.6 Kui kaebust käsitleti rahuldavalt, kirjutavad kaebuse esitaja, kaebuste eest vastutav ametnik ja isik, kelle vastu kaebus on esitatud, kaebuse sisu kohta arvamuse alla.

Artikkel 6 Konfidentsiaalsus ja tasuta kaebuste menetlemine

6.1 Kaebuste eest vastutav ametnik ja isik, kelle vastu kaebus on esitatud, peavad kaebuse menetlemisel järgima konfidentsiaalsust.

6.2 Kaebuse esitaja ei võlgu kaebuse menetlemisega seotud kulude hüvitamist.

Artikkel 7 Kohustused

7.1 Kaebuse õigeaegse menetlemise eest vastutab kaebuste eest vastutav ametnik.

7.2 Isik, kelle vastu kaebus on esitatud, peab kaebuste ametnikku teavitama kõigist kontaktidest kaebuse esitajaga ja võimalike lahenduste leidmisest.

7.3 Kaebuse eest vastutav ametnik hoiab kaebuse esitajat kaebuse menetlemisega kursis.

7.4 Kaebuse eest vastutav ametnik tagab kaebuse toimiku pidamise.

Artikkel 8 Kaebuse registreerimine

8.1 Kaebuste eest vastutav ametnik registreerib kaebuse, määratledes kaebuse teema.

8.2 Kaebuse võib jagada eraldi teemadeks.

8.3 Kaebuse eest vastutav ametnik annab korrapäraselt aru kaebuste käsitlemise kohta ja annab soovitusi uute kaebuste tekkimise ärahoidmiseks ja menetluste parandamiseks.

8.4 Kõiki aruandeid ja soovitusi arutatakse ja esitatakse otsustamiseks vähemalt kord aastas.